Bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměstnanců na pracovišti je jednou ze základních podmínek nezávadného fungování podniku a její základy jsou postaveny už v zákoníku práce.

 

 

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci je nedílnou součástí každé společnosti. Cílem systému BOZP je zajistit bezpečné, nezávadné a  zdraví neohrožující podmínky pro výkon pracovních činností, které patří mezi pilíře ovlivňující produktivitu a kvalitu práce. S tímto také souvisí snižování ekonomických ztrát vyplývajících z poškození zdraví zaměstnanců.

Provedeme vstupní audit bezpečnosti práce

Tímto krokem se dozvíme na jakém stupni je u Vás nastaven systém bezpečnosti práce a v návaznosti budeme pokračovat ve zpracování potřebné dokumentace. Tato kontrola pracoviště by se ze zákona měla provádět 1x ročně.

Vyhodnocení rizik na pracovišti

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů. Vstupní prověrkou BOZP vyhodnotíme možná rizika spojená s Vaší činností a nastavíme potřebná opatření k jejich omezení a to vhodnou organizací prací, technologickými postupy nebo poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků.

Zpracování dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vypracujeme směrnici BOZP platnou pro Vaši společnost a uvedeme v ní všechny důležité skutečnosti podle všech platných požadavků.

BOZP prověrky pracovišť

Za chodu zakázek budeme kontrolovat jednotlivá pracoviště, kde pomůžeme při omezení, ne-li přímo vyloučení rizik a tím předejdeme možným úrazům.

Budeme nápomocni při šetření pracovních úrazů

Na pracovištích dochází k pracovním úrazům, které je třeba ihned vyšetřit tak, aby nedošlo ke zkreslení úrazového děje, dále aby se nezapomnělo na důležitá fakta a my budeme nápomocni. V případě, že se stane pracovní úraz, navrhneme patřičná opatření a tím se do budoucna vyhneme dalším komplikacím.

Evidence a dodržování lhůt školení

Zavedeme evidenci všech odborných školení Vašich zaměstnanců a budeme dbát na dodržování termínů opakovaných školení, aby nedošlo k propadnutí odborných školení.

Účast a pomoc při kontrolách státních odborných orgánů

Ze zákona se k Vám může nahlásit kontrola z inspektorátu práce, která bude požadovat podle platné legislativy a platných norem zpracovanou dokumentaci bezpečnosti práce a s tím související dokumentaci. My Vás připravíme na kontrolu a spolu ji zvládneme.

Spolupráce při vyhodnocení rizik na konkrétní zakázky a předání těchto rizik dodavatelům

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Seznámíme Vaše zaměstnance a zaměstnance dalších dodavatelů s těmito riziky.

 

Kontaktujte nás