Koordinátor

Koordinátor BOZP na staveništi

Platností Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vznikla nová povinnost investorovi a vytvořil se tak prostor pro Koordinátora BOZP na staveništích. Splní-li stavba podmínky uvedené v zákoně (např. budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, trvají-li práce déle než 30 dnů a současně pracuje více než 20 osob za den apod.) je investor povinen zajisti potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi podle rozsahu a složitosti díla.

Práce koordinátora se dělí do dvou fází – Koordinátor během přípravy stavby a při realizaci stavby.

Koordinátor při přípravě stavby:

 

 • zpracuje plán BOZP na staveništi v písemné a grafické podobě

 • vypracuje přehled právních předpisů a soubor rizik vztahujících se na konkrétní stavbu

 • ohlásí zahájení stavebních prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce

 • vznikne-li zájem ze strany investora, bude nápomocen při výběru dalších dodavatelů na základě posouzení jejich stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ožární ochrany

Koordinátor při realizaci stavby:

 • koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

 • dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů.

 • spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací

 • sleduje dodržování všech právních a ostatních předpisů na stavbě, upozorňuje na zjištěné nedostatky a navrhuje nápravná opatření

 • kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu s cílem zamezit vstup nepovolaným osobám

 • spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, popřípadě s technickým dozorem stavebníka

 • zúčastňuje se kontrolní prohlídky, k níž byl přizván stavebním úřadem

 • navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo jimi pověřených osob a organizuje jejich konání

 • sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků

 • provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny

Koordinátor spolupracuje také s projektantem v přípravné fázi, kdy zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Plán BOZP se zpracovává:

 • bude-li celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

 • překročí-li objem prací během realizace stavby 500 pracovních dnů na 1 osobu

 • budou-li se vykonávat práce a činnosti se zvýšeným ohrožením života nebo zdraví (viz příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

Plán BOZP obsahuje:

 • základní informace o stavbě a všech zúčastněných

 • stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi

 • postupy řešení mimořádných událostí

 • přehled všech legislativních požadavků

 • vyhodnocení rizik na stavbě a k nim opatření k minimalizaci

 • zásady požární ochrany na stavbě

 • dopravně provozní předpisy na staveništi

 • stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby

 • zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob

 

Koordinace je důležitou součástí staveb. Stavební firmy provádějící svou činnost v zastavěné oblasti nejsou zodpovědné jen za své pracovníky, ale také za VŠECHNY osoby, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.

 

Kontaktujte nás