Požární ochrana

Požární ochrana se dostává do přední linie zájmů celé společnosti díky ne příliš povzbudivým událostem, kterých si nelze nevšimnout. Je to celá řada faktorů ovlivňujících chod dnešní společnosti, jedná se například o selhání lidského činitele, podcenění technologických procesů, neovlivnitelné přírodní události, žhářství a další. Při pohlednu na požární ochranu se musí vzít do úvahy všechny faktory, které ohrožují zdraví lidí, zvířat a materiální hodnoty. Pomůžeme Vám předejít všem ovlivnitelným činitelům, kteří mohou způsobit požár.

Vstupní školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, periodická školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

Školení probíhá podle tematického plánu dle vypracované osnovy školení, ověříme získané znalosti testem, předáme Vám veškerou dokumentaci o školení, tj. – osnovu školení, testy, prezenční listiny, osvědčení o školení apod.

Školení preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

Podle zákona o požární ochraně odborně připravíme Vaše zaměstnance určené jako preventisti požární ochrany a zaměstnance zařazené do požárních hlídek.

Zařazení pracoviště do kategorie požárního nebezpečí

Zpracování dokumentace o požární ochraně

Vypracujeme směrnici požární ochrany platnou pro Vaše pracoviště.

Požární prohlídky pracoviště

Preventivní prohlídka pracoviště se provádí se zápisem do požární knihy podle kategorie požárního nebezpečí a to 1x za 3 měsíce, 1x za 6 měsíců nebo 1x za 12 měsíců.

Evidence a dodržování lhůt školení

Zavedeme evidenci všech odborných školení vašich zaměstnanců a budeme dbát na dodržování termínů opakovaných školení, aby nedošlo k propadnutí odborných školení.

Účast a pomoc při kontrolách hasičského záchranného sboru

Ze zákona o požární ochraně Vás může navštívit kontrola z hasičského záchranného sboru, která bude požadovat podle platné legislativy a platných norem zpracovanou dokumentaci požární ochrany a s tím související dokumentaci. My Vás připravíme na kontrolu a spolu ji zvládneme.

Vybavíme Vaše objekty hasicími přístroji a příslušným bezpečnostním značením z hlediska požární ochrany

Dále zajistíme pravidelné revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších aktivních či pasivních prvků požární ochrany, kterými je vaše pracoviště vybaveno podle platných zákonných a dalších požadavků.

 

Kontaktujte nás