Požární ucpávky a požární dveře

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 - §6 , §7 a §10 – ukládá vlastníkům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Tuto povinnost je třeba dodržovat také z hlediska plnění pojistných povinností vlastníka objektu.

Mezi požárně bezpečnostní zařízení patří požární ucpávky, které brání šíření ohně i kouře a tím minimalizují vzniklé škody na majetku. Ucpávky vyplňují především kabelové, stropní a jiné prostupy a spáry v budovách a stavebních i výrobních objektech.

Provádíme kontrolu provozuschopnosti, odbornou montáž a nátěry požárních ucpávek: Promat, Intumex, HILTI, Dunamenti.

Konzultační činnost:

Po dohodě provedeme kontrolu objektu a navrhneme použití správného druhu a množství ucpávky. Jsme schopni provádět také jádrové vrtání a dokončovací zednické práce spojené s montáží ucpávek.

Požární dveře jsou velmi důležitým prvkem požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Omezují šíření požáru a zvyšují tak výrazně požární bezpečnost staveb.

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 - §6 , §7 a §10 – ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Na závěr revize je vždy vystaven doklad o kontrole provozuschopnosti, v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb.

Požární dveře mohou plnit svou činnost pouze v případě, že jsou v dobrém technickém stavu.

Povinností všech zaměstnanců je nahlásit vedoucímu zaměstnanci všechny poruchy zařízení, které by mohli mít za následek svou nefunkčnost popřípadě by zvyšovali riziko pro další zaměstnance či občany.

Vlastník objektu má za povinnost udržovat v nezávadném stavu všechnu techniku, pravidelně provádět revize dle zákonných, normativních požadavků a požadavků od výrobce.

Pakliže dojde z nějakých příčin ke vzniku požáru, je nutné, aby všechny požární zařízení fungovaly. V opačném případě se dojde k závěru při vyšetřování vzniku a příčin požáru k zanedbání povinností vlastníka objektu a může být uložena pokuta a také jej pojišťovna, u které je pojištěn neodškodní.

 

Kontaktujte nás