Revize žebříků a štaflí

  • Periodické i jednorázové kontroly žebříků a štaflí 

  • Poradenství v oblasti dočasných stavebních konstrukcí

  • "osoba odborně způsobilá pro dočasné stavební konstrukce"

 
Jak často se ze zákona musí provádět kontrola žebříků na pracovišti? Stačí jednou za měsíc, nebo by měla být častější?
 
V obecně závazném právním předpisu (tedy zákoně, nařízení vlády či vyhlášce) odpověď na Váš dotaz nenalezneme. O práci na žebřících však poměrně podrobně pojednává nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. V příloze, kterou se stanoví další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou je celá část III. věnována používání žebříků. A právě v této příloze, v této části je stanoveno, že cituji „Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání". Proto vám žádný předpis nestanoví, jestli měsíční kontrola u Vašich žebříků, které jsou tak a tak dlouhé, je dostatečná. To by mělo vyplývat z návodu, který stejně jako u jiných strojů, přístrojů a nářadí si musíte uchovávat. Pokud byste návod výrobce neměli a neměli stanoveny termíny revizí žebříků, pak si je musíte stanovit místně bezpečnostním provozním předpisem podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 
Autor článku: 
Dandová Eva
 
Zdroj:
bozpinfo.cz
 

Více informací na www.revize-leseni.cz

 

Kontaktujte nás