Školení práce ve výškách

školení práce ve výškách lze po dohodě uskutečnit do 3 pracovních dnů od objednání

po celé ČR nebo v našem školícím středisku

toto školení lze realizovat formou e-learningu

Na základě platného Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je zaměstnavatel povinen provádět školení pro své zaměstnance při pracích ve výškách. 

(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Provádíme základní i opakovací školení dle potřeb zákazníka.

Ceny viz. e-shop:

 

Kontaktujte nás